Varanasi 2010
Varanasi 2013
Why, Jodhpur
Jodhpur 2015
Autosave-File vom d-lab2/3 der AgfaPhoto GmbH
Varanasi 2010.
Gent, Jodhpur
Jodhpur 2015
Varanasi 2010
Varanasi 2015
Hyderabad, 2013
Hyderabad 2013
Puppy love, Varanasi
Varanasi 2015
Udaipur, 2015
Varanasi 2015
Udaipur 2015
Bench, Udaipur
Udaipur 2015
Jodhpur
Jodhpur 2015
Varanasi 2015
Varanasi 2015
Varanasi, 2015
Udaipur 2015
Udaipur 2015
Booth, Jodhpur
Jodhpur 2015
Delhi Sarai Rohilla railway station, 2015
Jaisalmer 2015
Hospet 2013.
Field trip, Bangalore, 2013.
Bangalore 2013.